ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨੰਗੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ: ਇਸੇ ਹਨ, ਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ

ਪਰਚੇ ਦੇ: ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਲਚਸਪ ਈਬੁਕ: ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨੰਗੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ.

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਘੰਟੇ ਲਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ: ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ: ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ.

ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ

About