submit


ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਬਣਤਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਿਚ, ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਕਲੱਬ ਤੇ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਫਲਰਟ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ. ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹੈ. ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਬਣਤਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਿਚ, ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਕਲੱਬ ਤੇ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਫਲਰਟ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ. ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਜ ਜ਼ਾਹਰ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ. ਕੁਝ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ-ਕੱਟ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਵਾਪਸ ਕੱਟ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪੱਠੇ, ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘੱਟ-ਕੱਟ ਵਾਪਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਾਹਮਣੇ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਲੱਬ ਪਹਿਨਣ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਵੀ. ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੈਕਟ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖਰਾਬ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਲੱਬ ਜਥੇਬੰਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁੱਕਣ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ. ਲੱਗਣ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਤ੍ਤਾ ਬੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਜ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਵ. ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਗਤੀ ਦੀ ਰਸਮ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗਣ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ. ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ. ਬੇਆਰਾਮ ਜੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਚ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੁੱਤੇ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਲੱਬ ਤੇ. ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ. ਸਭ ਕਲੱਬ ਹਨੇਰੇ ਹਨ. ਲੋਕ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ’ ਤੇ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਫਲੈਟ ਜ. ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ. ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ, ਨਾਚ, ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਬਣਤਰ ਪਹਿਨਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਲਈ ਬਣਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਾਟਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੰਗ, ਹੋਰ ਚਮਕਿਆ, ਆਦਿ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਹੈ. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਨਾਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਦ. ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਿ ਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ. ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਚ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ, ਆਪਣੇ ਨਾਚ ਕਰੇਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਵਧ ਸੰਭਾਵੀ ਮਰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ. ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੱਬ ਤੇ, ਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਬਰਾ ਹੋ (ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ). ਨੱਚ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਸ-ਮਿਲੀ. ਇਸ. ਉਡੀਕ ਕੁਝ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਚ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਦਾ ਿ ਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਚ ਮੰਜ਼ਿਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਚ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਘਬਰਾ, ਨਾਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ. ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਾਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਏ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਵੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੀਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਰ ਭਾਈਵਾਲ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੀਣ. ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕ, ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਤਲਾਸ਼. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ੀ. ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਾਰੀਫ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ, ‘ਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼. ‘ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਹਿੱਤ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਉਸ ਦੇ ਟੈਟੂ (ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ) ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡਣ. ‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ‘ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੀਜ਼. ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ. ‘? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਦੋਨੋ ਉਡੀਕ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ, ਇਸ’ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਭਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ. ‘ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼. ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਦ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ‘ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਅਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ. ‘ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ. ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਲਰਟ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਫਲਰਟ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਬਿੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ. ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਫਲਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਰਟ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਚ ਮੰਜ਼ਿਲ. ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ

About